KAPTAN

Rapor edeceği makam: İŞLETME MÜDÜRÜ

GENEL İŞLEVİ

Kaptan, işverenin temsilcisi olup, gemiyi sevk ve idare eden tüm sorumluluğun kendisinde toplandığı, tek yetkili kişidir.

SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

Şirketin Çevre Koruma ve Emniyetli Yönetim politikasının uygulanmasını sağlar.

Bu politika çerçevesinde personelinin motivasyonunu en üst düzeyde tutar. Personel arasında sevgi ve saygının yaratılması, karşılıklı anlayış ve yardımlaşmaya dayanan ilişkilerin oluşturulmasını sağlar.

Gemi ve personel güvenliğinden sorumludur.

Ulusal ve uluslararası kaide ve düzenlemelere uyulmasının temininden sorumludur.

Liman otoriteleri, Liman giriş ve ayrılış formalitelerinin ayarlanması için şirket temsilcisi olarak hareket eder.

Personelin gemiye katılma, ayrılma, nakit avanslar, sağlık, şirket çalışma şartlarının uygulanmasından sorumludur.

Alınan tehlike/acil yardım talep mesajlarına cevap verir.

Kiralama maddelerini, P&I temsilciliklerini, sigorta ve protesto taleplerini bilmelidir.

Kaptanlığını yaptığı geminin teknik ve ticari özelikleri hakkında tam bir bilgiye sahip olmalıdır.

Kaptan, gemisinin bağlandığı anlaşma maddelerini yerine getirmek ve başladığı seferi tamamlamak üzere gerekli bütün işlemleri yapmakla sorumludur.

Geminin günlük olarak mevkiini, rota ve süratini, hava durumunu sefer sırasında şirkete bildirmekle sorumludur.

Kaptan, limanlarda yükleme ve tahliye devam ettiği sürece İkinci Kaptan’ la aynı zamanda gemiden ayrılamaz. Ancak mecburi hallerde ve gemi emniyette oldukça yetkili bir kaptanı görevlendirerek gemiden ayrılabilir.

Yük planları, ordinolar, konşimento ve manifestoların, zaman çizelgelerinin hazırlandığının, temin edildiğinin ve imzalarının tam olduğunun kontrol edilmesini ve sefer dosyasında saklanmasını sağlar.

RAPORLAMA

Kaptan, Çevre Koruma ve Emniyetli Yönetim Sistemini periyodik olarak gözden geçirir.

Geminin bütün dokümanlarını güncel olarak muhafaza etmelidir. Sistem dışı dokümanların yayılmasını önler.

YEDEK PARÇA

ÖZEL GÖREVLER

ACİL DURUMLAR

Gemi emniyet komitesinin başkanlığını yapar.

ACİL DURUMLARA HAZIRLIK

Röle talim prosedüründeki yerini alır.

EMNİYET VE ÖNLEMLER EĞİTİMİ

Şirketçe organize edilen eğitim kurslarına eğitici ve kursiyer olarak katılır.

KAPTANIN YETKİLERİNİN TANIMLANMASI

Kaptan, Emniyet ve Çevre Korumaya ilişkin kararlar alınmasında en üst yetkiye sahiptir ve bu yetkiyi kullanırken şirketten yardım ve destek isteyecektir.

Kaptan denizde geminin, yükün, yolcuların ve gemi adamlarının emniyeti ya da çevrenin koruması için en iyi olduğuna inanarak aldığı kararları, bu kurallarla çelişki içinde olsa dahi hemen eyleme geçirmekte tartışılmaz yetki ve sorumluluk sahibidir.

GEMİ MÜRETTEBATIN YETKİ VE SORUMLUKLARI

İKİNCİ KAPTAN

Rapor edeceği makam: KAPTAN

GENEL İŞLEVİ

İkinci Kaptan, Güverte bölümünde idari bakımdan, gemide Kaptandan sonra gelen üst olup, yükleme boşaltma ve personelin disiplin işlemlerinden sorumlu zabittir.

SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

Gemide İkinci Mühendisin sorumluluğu olan mahaller dışında kalan kısımların dahili ve harici temizliği ile bakım, tutumunu sağlar.

Teleks (GMDSS) ile yapılması gerekli tüm yazışmaları yapar.

Hava raporlarını, seyirle ile ilgili raporları alır ve Kaptana bildirir.

Can ve mal emniyeti ile ilgili teçhizatın hazır durumda bulundurur.

Bütün yük, donanım ve tesisatının bakımlı ve çalışır durumda bulundurur.

Güverte personeline ait seyir ve liman vardiyalarını gösterir çizelgeyi, alakalı personelin bulunduğu mahallere asar.

Sözleşmeye veya yük listelerine göre alınacak yüklerin noksansız ve hasarsız gemiye alınmasını, ambarlara yerleştirmesini, kargo planının, stabilite ve trim hesabının, iyi bir şekilde istifin yaptırılmasını ve böylece hasara uğramadan tahliye limanına teslimini sağlar.

Gemi ile seyahat edecek yolculara seyir süresince gemide uymaları gerekli olan kurallar hakkında bilgi verir ve Acil durum yöntemlerini anlatır.

Geminin hareket saatini, Kaptandan alacağı talimata göre iskele başındaki tahtaya yazar.

Liman ve seyir vardiyası tutar. Vardiyada tereddütlü hallerde, dar geçitlere yaklaşmada derhal gemi kaptanına bilgi verir.

Eğitim zabitidir.

Gemide gerekli emniyet tedbirlerini alır

Gemi jurnalinin düzenli tutulmasını sağlar

ISPS kodundaki görevi Gemi Güvenlik Zabitidir

RAPORLAMA

Çevre Koruması ve Emniyetli İşletim sistemi içindeki tüm kontrolleri yapar ve Kaptana rapor eder.

YEDEK PARÇA

Güverte teçhizat ve malzemesinin en iyi şekilde muhafaza ve tasarrufunu sağlar.

Güverte, sağlık ve kamara demirbaşlarının muhafazasında, bu bölümlere ait müstehlik malzemenin kullanılmasında birinci derecede sorumludur. Bu malzemeleri kayıtlara uygun olarak tutturmakla ve yürütmekle sorumludur.

ÖZEL GÖREVLER

ACİL DURUMLAR

Gemi Emniyet Komitesinde görev alır.

ACİL DURUMLARA HAZIRLIK

Röle talim prosedüründeki yerini alır.

EMNİYET VE ÖNLEMLER EĞİTİMİ

Şirketçe organize edilen eğitim kurslarına eğitici ve kursiyer olarak katılır.

ÜÇÜNCÜ KAPTAN

Rapor edeceği makam: İKİNCİ KAPTAN

GENEL İŞLEVİ

Üçüncü Kaptan, Güverte bölümünde idari bakımdan gemide ikinci kaptandan sonra gelen üst olup, geminin ülkelere giriş çıkışlarında gerekli olan evrakları hazırlayıp, İkinci Kaptana yükleme boşaltma işlemlerinde yardımcı olur.

SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

İkinci Kaptan tarafından verilen tüm görevlerden sorumludur.

Köprü üstünü düzenli ve temiz tutar.

Gemide mevcut telsiz cihaz ve tesisatın(GMDSS) yüksek verimde çalışmasını sağlar.

Haritaları ve seyirle ilgili diğer yayınları, tashihleri yapılmış ve kullanmaya hazır bir durumda bulundurur.

Bağlama limanında ve yabancı limanlarda deniz ilanlarını bizzat takip eder. Bu limanlardaki tashihleri, ilgili haritalara ve diğer yayınlara geçirir.

Sefer ve gümrük evraklarının ikmalini zamanında yapar.

Gemiye gelen yolcuların yaşam mahallerine yerleşmelerini sağlar ve geminin tanıtımını yapar.

Liman ve seyir vardiyası tutar.

Gemide sağlık memuru olmadığı takdirde, sefer için lüzumlu ilaç ve tıbbi malzemeyi belirler, bu malzemeye ait kayıtları tutar.

Köprüüstü talimatına uygun olarak seyir planlarını hazırlar ve seyir sistemlerinin bakımını, güncellenmesini sağlar.

RAPORLAMA

Belirtilen ekipmanların testini yapar ve rapor eder.

YEDEK PARÇA

Seyir aletleri ile kendisine teslim edilen malzemeleri noksansız ve bakımlı bir şekilde korur.

Elektronik seyir cihazlarına ait yedek malzeme ve katalogları muhafaza eder.

ÖZEL GÖREVLER

ACİL DURUMLAR

Gemideki acil durumlarda verilen görevi yapar ..

ACİL DURUMLARA HAZIRLIK

Röle talim prosedüründeki yerini alır.

EMNİYET VE ÖNLEMLER EĞİTİMİ

Şirketçe organize edilen eğitim kurslarına Eğitimci ve Kursiyer olarak katılır.

DÖRDÜNCÜ KAPTAN

Rapor edeceği makam: İKİNCİ KAPTAN

GENEL İŞLEVİ

Güverte bölümünde idari bakımdan gemide Üçüncü Kaptandan sonra gelen üsttür. Köprü üstü cihaz, donanım ve eşyalarını yapılacak seyir için hazırlayıp, İkinci Kaptana yükleme boşaltma işlemlerinde yardımcı olur.

SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

Kronometreleri kurar ve hataları tespit eder.

Köprü üstü nün bakım ve tutumuna ait görevlerinde Üçüncü Kaptana yardım eder.

Bayrakların ve işaret sancaklarının çekilmesi veya indirilmesi, kılavuzlara çarmık verilmesi sırasında bu işle ilgili personele nezaret eder.

Limanlara varış ve kalkışlarda gemi draftlarını (baş, kıç, orta) tespit ederek seyir jurnaline kayıt eder. Kalkışlarda dümen provası yapar.

Liman ve seyir vardiyası tutar.

Vardiyası sırasında ambarların yükleme ve boşaltılmasından doğacak her türlü aksaklıktan İkinci Kaptana karşı sorumludur.

İşaret flamalarının temiz ve muntazam, gece muhabere vasıtalarının her an kullanmaya hazır bir durumda bulunmasını temin eder.

Gemiye gelen yolcuların yaşam mahallerine yerleştirilmesinde ve geminin tanıtımında 3.kaptana yardımcı olur.

Köprüüstünü seyire hazır eder. Gemideki tüm yangın ve emniyet teçhizatının bakımlı ve faal olmasını sağlar. GMDSS jurnalini tutar.

RAPORLAMA

Belirtilen ekipmanların testini yapar ve rapor eder.

YEDEK PARÇA

Can filikalarının bakım ve tutumu ile malzeme ve teçhizatının noksansız ve her an kullanmaya hazır bir durumda bulunmasını temin eder.

ÖZEL GÖREVLER

ACİL DURUMLAR

Gemideki acil durumlarda verilen görevi yapar.

ACİL DURUMLARA HAZIRLIK

Röle talim prosedüründeki yerini alır.

EMNİYET VE ÖNLEMLER EĞİTİMİ

Şirketçe organize edilen eğitim kurslarına kursiyer olarak katılır.

GÜVERTE PERSONELİ

GUVERTE LOSTRAMASI / FENERCİ

Rapor edeceği makam: İKİNCİ KAPTAN

GENEL İŞLEVİ

Güverte mürettebatının amiridir. Güverteye ait işleri İkinci Kaptandan aldığı talimatlara göre, gemicilerle beraber yapar ve yaptırır.

SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

Günlük işlerin yürütülmesinde İkinci Kaptanın birinci derecede yardımcısıdır. İkinci Kaptanla görüşerek

Günlük yapılacak işler hakkında izahat alır.

Geminin limandan hareketinden veya limana varışından evvel gemiyi denize veya hususiyetlerine göre limana inişe hazırlar ve hazırlığını vardiya zabitine bildirir. Manevra esnasında ırgat başında İkinci Kaptanın emirlerini yerine getirir.

Yük donanımlarını emniyetle işler bir halde bulundurur, donatır, bakım ve tutumlarını sağlar.

Müstehlik malzemenin gereksiz yere kullanımını önler.

Seyir ve liman nöbetlerinin uygun olarak yürütülmesini sağlar.

Zincirlerin kilit işaretlerini devamlı kontrol eder, noksan olanları tamamlar, sintine süzgeçleri ile borularını bakımlı ve iskandil tapalarını yerlerinde bulundurur. Her gün sintine iskandillerini yaptırır.

Rıhtımlara yanaşmalarda tahliye frengi muhafazalarını konulmasını sağlar.

Kılavuz çarmıhlarının kurallara uygun bulundurulmasına dikkat eder.

RAPORLAMA

Irgatlar, mataforalar, yük donanımı, borda iskeleleri, kurtağızları, ambar kapakları, v.s. gibi gemi güvertelerinde mevcut bütün aksamın çalışır olması için devamlı olarak tamir ve bakımı yapar/yaptırır. Sonuçları rapor eder.

Seyir öncesi ve seyir sırasında yük lashinglerini kontrol eder. Durumu görevli kaptana bildirir.

YEDEK PARÇA

Her türlü güverte alet, takım ve teçhizatını en iyi şekilde muhafaza eder.

ÖZEL GÖREVLER

ACİL DURUMLAR

Gemideki acil durumlarda verilen görevi yapar .

ACİL DURUMLARA HAZIRLIK

Röle talim prosedüründeki yerini alır.

EMNİYET VE ÖNLEMLER EĞİTİMİ

Şirketçe organize edilen eğitim kurslarına kursiyer olarak katılır.

GEMİCİ

Rapor edeceği makam: Fenerci

GENEL İŞLEVİ

Fenerci, İkinci Kaptandan aldığı direktiflere göre vereceği tüm görevleri yerine getirir.

SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

Her türlü halat manevraları yapar.

Yük donanımlarının ve geminin seyir emniyeti ile ilgili teçhizatının bakım ve tutumunu yapar.

Raspa yapar, boya yapar, takım siler,güverte yıkar.

Portuç ve mağazaları yerleştirir.

Ambarları süpürür ve yerleştirir.

Geçici onarımları yapar.

Nöbet tutar.

Ambarları açar ve kapar.

Yük bağlar, istifinde çalışır, şiftingi ve gözcülüğü yapar.

Gemiye getirilen malzeme ve kumanyayı mağazaya, kumanyalığa veya konulması gereken diğer yerlere taşır ve yerleştirir.

Yüklerin boşaltılmasını müteakip, sintine ve süzgeçler dahil, denizde veya limanda ambarların temizliğinde çalışır.

Vardiya alacak güverte zabitlerini ve gemi adamlarını vaktinde uyandırır.

Geminin limandan hareketini müteakip güverte ve bordaları gözden geçirir. Halat, boya ve usturmaça v.s.’i nete eder, borda iskelesi alır.

Kılavuzlara çarmıh atar, toplar ve mevcut çarmıhları bakımlı bir şekilde muhafaza eder.

Gemicilik gelenekleri dahilinde amirleri tarafından verilecek görevleri yapar.

Kendilerine tahsis edilen yerleri temiz tutmakla yükümlüdür. (Bu temizlikleri serbest saatlerde yapar.)

Geminin hareketinden evvel sorumlu zabitlerin nezareti altında dümeni prova eder. Dümen tutar.

Tüm pirinç aksamı parlatır, limanlarda geminin hareketinden evvel camları ve küpeşteleri siler.

Üçüncü Kaptanın nezareti altında köprü üstünün bakım, tutum ve temizliğini yapar.

Sil yon, borda ve pupa fenerlerinin camlarını daima temiz tutar.

Tenteleri, kapelâları iyi bir halde muhafaza eder, bunların söküklerini diker ve yamar.

Direkleri, baca ve güverte makinelerini siler, raspa yapar boyar.

Vazifeli olmayan kimseleri ambara sokmaz.

Ambarda sigara içilmesine müsaade etmez.

Hırsızlığa mani olur.

Yükleme ve boşaltma sırasında ambarı terk etmez.

Milli sancağı, Teşekkül flamasını, diğer işaret sancaklarını, işaret fenerlerini yerinde ve vaktinde çeker, indirir, bunları temiz ve bakımlı bir şekilde bulundurur.

Liman fenerlerini ve güverte ışıklarını zamanında yakıp söndürür.

RAPORLAMA

Seyirde köprü üstünü, görev aldığı ve teslim ettiği anı vardiya zabitine rapor eder.

YEDEK PARÇA

Kendisine verilen her türlü alet, bakım ve malzemeyi iyi bir şekilde muhafaza eder, bakım ve tutumunu yapar.

Seyir ve işaret fenerlerinin yedeklerini her an kullanmaya hazır bulundurur.

ÖZEL GÖREVLER

ACİL DURUMLAR

Gemideki acil durumlarda verilen görevi yapar .

ACİL DURUMLARA HAZIRLIK

Röle talim prosedüründeki yerini alır.

EMNİYET VE ÖNLEMLER EĞİTİMİ

Şirketçe organize edilen eğitim kurslarına kursiyer olarak katılır.

BAŞMÜHENDİS

Rapor edeceği makam: KAPTAN

GENEL İŞLEVİ

Geminin ana, yardımcı makinelerinin ve tüm donanımlarının işletilmesinden sorumludur.

SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

Yeni tayin olduğu gemide görev alan her Baş Mühendis, bütün cihazları kontrol ederek, mümkün ise çalıştırarak teslim alır.

Gerek bağlama limanında, gerekse sefer esnasında tersanelerce veya makine personeli tarafından yapılacak her türlü teknik cihaz ve tesisatın tamirinin neticelerinden sorumludur. Bu sebeple Baş Mühendis, gerek gördüğü tamiratın başında dilediği Mühendisi görevlendirebilir. Tamiratta görevli olan mühendisler de işin neticesinden Baş Mühendis ile birlikte sorumluluk alır.

Tanklardaki yakıt ve yağ miktarını ölçmek suretiyle tespit ettirip Kaptana bildirmeye ve makine jurnaline kayıt ettirmeye sorumludur.

Gemiye yakıt ve yağ alınması sırasında alınan miktarları ölçtürür. Cins ve miktara uygunluğunu kontrol eder, kontrol neticelerinin makine jurnaline kayıt edilmelerini sağlar.

Hal ve şartların Gemi Kaptanını köprü üstünde bulunmaya mecbur ettiği zamanlarda, Baş Mühendis makine dairesinde veya makineye müdahale edebilecek bir mevkide bulunmakla sorumludur.

Bütün makine personelinin liman ve seyir vardiyalarını uygular.

RAPORLAMA

Sefer sonunda, tüketilen yakıt ve yağ miktarlarını makine jurnaline işler. Ay sonlarında Aylık Makine Raporu halinde şirkete gönderir.

Gemide bulunan bütün makine ve tesislerinin, tamir ve yenilenmelerini kaydetmek amacı ile belirtilen formlara işler. Gemiden ayrılması halinde yeni gelen Baş Mühendise dosyaları imza karşılığında teslim eder.

YEDEK PARÇA

Her türlü makine malzemesinin temin edilmesi hususunda gerekli girişimi yapar ve gelen malzemenin uygunluğunu takip eder.

Makine aksamlarına ait tüm katalog ve dokümanları muhafaza eder.

ÖZEL GÖREVLER

ACİL DURUMLAR

Belirtilen görevlerini yerine getirir.

ACİL DURUMLARA HAZIRLIK

Röle talim prosedüründeki yerini alır.

EMNİYET VE ÖNLEMLER EĞİTİMİ

Şirketçe organize edilen eğitim kurslarına konusunda eğitici ve kursiyer olarak katılır.

İKİNCİ MÜHENDİS

Rapor edeceği makam: BAŞMÜHENDİS

GENEL İŞLEVİ

Tüm ana, yardımcı makinelerinin ve donanımlarının işletilmesi, tamir ve bakımlarını   yapar, yaptırır.

SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

Geminin bütün makine dairelerinin ve personelinin, disiplininden ve bütün hizmetlerin gereğince yapılmasından Baş Mühendise karşı sorumludur.

Makine dairesi ve içinde makine bulunan bütün mahallerin intizam ve temizliğinden, makinelerin güvenli şekilde çalıştırılmasından sorumludur.

Sefer esnasında, Baş Mühendis vazife göremeyecek durumda olursa bütün görev ve yetkileri İkinci Mühendis tarafından yapılır.

Gemi disiplininin yürütülmesinde İkinci Kaptanla işbirliği yapar.

Ana makine ve yardımcı makineler ile kazanları ve teknik teçhizatı, daima hizmet görebilecek durumda bulundurur. Baş Mühendisin bilgisi doğrultusunda gerekli tamirleri yapar.

Baş Mühendisin limanlarda yapılmasını planladığı bakım ve tutum işlerinde, makine personeline ait iş bölümünü yapar.

Makine aksamının fabrika ve atölyelerde yapılacak tamirlerini takip eder. Neticeyi Baş Mühendise bildirir.

Elektrikli ve motorlu cihazları, frigorifik tesisatı hizmet görebilecek durumda bulundurur, tamirleri yapar ve yaptırır.    

Gemi atölyesinde yapılması mümkün olan yedek parçalarla, tamir işlerinin en kısa zamanda yapılmasını sağlar ve yaptırır.

Gemi atölyesinin her an çalışır bir durumda bulundurulmasını sağlar.

Liman ve seyir vardiyası tutar, vardiyasındaki olayları makine jurnaline kaydeder ve imzalar.

Yakıt ve yağın eksiksiz alınmasından, yakıt ve balast tanklarında yapılacak transferlerden sorumludur.

RAPORLAMA

Bütün makine ve donanımlarının tamir ve bakım tutumları ile yaptığı bütün işlerin kayıtlarını şirket kaidelerine uygun olarak tutar. Anormal durumları Baş Mühendise rapor eder.

YEDEK PARÇA

Gemide bulunan yedek makine parçalarını korur ve bakımlı olarak muhafaza eder.

Makine, elektrik ve telsiz bölümlerine ait demirbaş ve yedek eşyaların muhafazasından ve bu bölümlere ait müstehlik malzemenin kullanılmasından birinci derecede sorumlu olup bu malzemelerin her türlü alım, sarf, teslim ve bunlara ait kayıtları, uygun olarak tutar ve yürütür.

ÖZEL GÖREVLER

ACİL DURUMLAR

Gemideki acil durumlarda verilen görevi yapar.

ACİL DURUMLARA HAZIRLIK

Röle talim prosedüründeki yerini alır.

EMNİYET VE ÖNLEMLER EĞİTİMİ

Şirketçe organize edilen eğitim kurslarına eğitici olarak katılır.

ÜÇÜNCÜ MÜHENDİS

Rapor edeceği makam: İKİNCİ MÜHENDİS

GENEL İŞLEVİ

Makine bakım ve tamirinde İkinci Mühendise yardımcı olur. Makine ile ilgili evrak ve belgeler ile ilgilenir.

SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

Kazan ve yardımcı makineleri çalışır durumda temiz bir halde bulundurur.

Limanlarda sintinelerin dışarı verilmesinden sorumludur.

Tahliye tulumbalarının bakım ve tutumu ile kontrollerini yapar. Balast tanklarının doldurma ve boşaltma işlemlerini İkinci Mühendisin bilgisi dahilinde gerçekleştirir.

Makine dairesindeki yangın söndürme tertibatının her an faaliyete hazır bir durumda bulunmasını sağlar.

Havalandırma sisteminin hal ve şartlara göre çalıştırılmasını sağlar.

Makine tamir işlerinde İkinci Mühendise yardım eder.

Limanlarda İkinci Mühendis yokluğunda ona ait görevleri yerine getirir.

Seyir ve liman vardiyası tutar, vardiyalarındaki hadiseleri makine jurnaline kaydeder ve imzalar.

RAPORLAMA

Bütün makine ve donanımlarının tamir ve bakım tutumları ile yaptığı bütün işlerin kayıtlarını şirket kaidelerine uygun olarak tutar. Anormal durumları İkinci Mühendise rapor eder.

YEDEK PARÇA

İkinci Mühendis tarafından verilmiş olan malzemeyi bakımlı bir şekilde muhafaza eder ve kullanır.

ÖZEL GÖREVLER

ACİL DURUMLAR

Gemideki acil durumlarda verilen görevi yapar .

ACİL DURUMLARA HAZIRLIK

Röle talim prosedüründeki yerini alır.

EMNİYET VE ÖNLEMLER EĞİTİMİ

Şirketçe organize edilen eğitim kurslarına kursiyer olarak katılır.

DÖRDÜNCÜ MÜHENDİS

Rapor edeceği makam: İKİNCİ MÜHENDİS

GENEL İŞLEVİ

İkinci Mühendise makine bakım ve tamir işlerinde yardım eder.

SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

Baş Mühendis yetkisi ve İkinci Mühendis kontrolü altında makine jurnallerini ve makineye ait bütün dosyaların düzenleme ve muhafaza edilmesini sağlar.

Liman ve seyir vardiyası tutar.

RAPORLAMA

Dümen makinesi, vinç ırgatları, kalorifer donanımlarını daima çalışır bir durumda bulundurulmasını sağlar. İşleyişi hakkında İkinci Mühendise rapor eder.

YEDEK PARÇA

İkinci Mühendis tarafından verilmiş olan malzemeyi bakımlı bir şekilde muhafaza eder ve kullanır.

ÖZEL GÖREVLER

ACİL DURUMLAR

Gemideki acil durumlarda verilen görevi yapar.

ACİL DURUMLARA HAZIRLIK

Röle talim prosedüründeki yerini alır.

EMNİYET VE ÖNLEMLER EĞİTİMİ

Şirketçe organize edilen eğitim kurslarına kursiyer olarak katılır.

ELEKTRİK ZABİTİ

Rapor edeceği makam: İKİNCİ MÜHENDİS

GENEL İŞLEVİ

Gemide elektrik ve elektronik aletlerin tamir ve bakım işlerini yapar.

SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

Geminin alternatör, elektrik, frigorifik tesisatı ve ışıklandırma devrelerinin bakım, tutum ve normal çalışmalarını sağlar.

İkinci Mühendisten teslim aldığı elektriğe ait demirbaş eşyayı muhafaza eder. Yedek ve müstehlik malzemeyi ekonomik şekilde harcar.

Geminin elektrik malzeme ihtiyaçlarını, gemi seferinin aksatmayacak şekilde zamanında İkinci Mühendise bildirir.

Telsiz Dairesi dışında kalan, diğer akümülatörlerin bakım, tutumlarını yapar.

Tevzi tablolarını ve kontrol kutularını temiz tutar, bakım ve tutumunu yapar.

Elektrik donanımının plan ve bakım kitaplarını muhafaza eder.

Gemi Baş Mühendisinden veya şirketten habersiz hiç bir yere ek tesisat yapamaz ve tesisatın orijinalini bozamaz.

RAPORLAMA

Bütün elektrik ve elektronik aletleri (Haberleşme aletleri hariç) tamir ve bakım tutumları ile yaptığı bütün işleri kayıtlarını şirket kaidelerine uygun olarak tutar. Anormal durumları İkinci Mühendise rapor eder.

Meger raporlarını hazırlar.

YEDEK PARÇA

İkinci Mühendis denetiminde elektrik yedek parçalarının envanterini güncel olarak tutar.

ÖZEL GÖREVLER

ACİL DURUMLAR

Gemideki acil durumlarda verilen görevi yapar ve emniyet zabitinin talimatlarını takip eder.

ACİL DURUMLARA HAZIRLIK

Röle talim prosedüründeki yerini alır.

EMNİYET VE ÖNLEMLER EĞİTİMİ

Şirketçe organize edilen eğitim kurslarına kursiyer ve konusunda eğitici olarak katılır.

 

MAKİNE PERSONELİ

MAKİNE LOSTROMOSU / KIDDEMLİ YAĞCI

Rapor edeceği makam: İKİNCİ MÜHENDİS

GENEL İŞLEVİ

İkinci mühendisin verdiği emirlere göre, makine personelini çalıştırır ve onlarla birlikte belirlenen işleri yapar.

SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

Makine personel yerleri, mağazalar, kazan ve makine daireleri ile şaft yolunun temiz bulundurulmasını sağlar.

Akaryakıt, yağ ikmalinde ve malzemenin gemiye alınmasında her türlü emniyet tertibatını alır. Sevk ve yerleştirilmesini temin eder.

Günlük işlerin yürütülmesinde İkinci Mühendisin birinci derecede yardımcısıdır. Haftanın iş günlerinde İkinci Mühendis ile temas eder ve o gün yapılacak işler hakkında talimat alır.

Gemi limandan kalkarken, bütün makineye ait malzemenin deniz emniyetini sağlar.

RAPORLAMA

Verilen tüm görevleri yerine getirir. İşleyişi hakkında İkinci Mühendise rapor eder.

YEDEK PARÇA

İkinci Mühendis tarafından verilmiş olan malzemeyi bakımlı bir şekilde muhafaza eder ve kullanır.

ÖZEL GÖREVLER

ACİL DURUMLAR

Gemideki acil durumlarda verilen görevi yapar.

ACİL DURUMLARA HAZIRLIK

Röle talim prosedüründeki yerini alır.

EMNİYET VE ÖNLEMLER EĞİTİMİ

Şirketçe organize edilen eğitim kurslarına kursiyer olarak katılır.

YAĞCI

Rapor edeceği makam: MAKİNE LOSTRAMASI

GENEL İŞLEVİ

Kendisine üstleri tarafından verilen işlerin bakım ve tamirlerini periyodik olarak yapar.

SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

Kazan ve makine daireleri ile şaft yolunun ve buradaki sintinelerin temizliğini yapar.

Makine ve kazan dairesindeki demir aksamın passız ve gerekenlerin boyalı veya yağlı bulundurulmasını sağlar.

Su tanklarının, yağ seperatörlerinin, koferdamların ve dreyn tankların temizliğini yapar ve boyar.

Mazot ve yağ tanklarının dahili temizliğini yapar.

Makine ve kazan daireleri florları altındaki sintineleri ve tünel kuyularını temizler.

Sintine tulumbalarının iyi çalışması için gerekli işleri yapar.

Filtre ve boruları temizler.

Makine ekipmanı ile demirbaş eşya ve takımlarını temizler.

Yapılan onarımlar neticesinde, kullanılan takımları yerlerine kaldırır.

Akaryakıt ile yağ alımında çalışır.

Gemiye getirilen makine malzemesini, konulması icap eden yerlere taşır ve yerleştirir.

Limanda ve seyirde vardiya tutar.

Vardiya alacak makine zabitlerini ve gemi adamlarını zamanında uyandırır.

Belirli periyotlarla ana makine yağlama yağı seviyesi, sintine seviyesi,ekspenşın tankı,jeneratörlerin yağ seviyesi gibi genel kontrolleri yapar.

Ana makine, jeneratörler ve pompaların yağlanması işlerini yapar.

Gerektikçe kazana su alır.

RAPORLAMA

Verilen tüm görevleri yerine getirir. İşleyişi hakkında Makine Lostramasına rapor eder.

YEDEK PARÇA

İkinci Mühendis tarafından verilmiş olan malzemeyi bakımlı bir şekilde muhafaza eder ve kullanır.

ÖZEL GÖREVLER

ACİL DURUMLAR

Gemideki acil durumlarda verilen görevi yapar .

ACİL DURUMLARA HAZIRLIK

Röle talim prosedüründeki yerini alır.

EMNİYET VE ÖNLEMLER EĞİTİMİ

Şirketçe organize edilen eğitim kurslarına kursiyer olarak katılır.

 

FİTTER

Rapor edeceği makam: MAKİNE LOSTROMOSU

GENEL İŞLEVİ

Gemideki tüm kaynak ve atölye işlerini yapan kişidir.

SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

Makine lostromosuna yardım eder.

Gereğinde yağcı vardiyası tutar.

İkinci Mühendis tarafından Makine Lostramasına bildirilen torna, tesviye ve kaynak işlerini yapar.

RAPORLAMA

Verilen tüm görevleri yerine getirir. İşleyişi hakkında Makine Lostromosuna rapor eder.

YEDEK PARÇA

Gemideki mağazaları ve atölyeleri temiz tutar, buradaki yedek parça, malzeme ve tezgâhları muntazam bir halde bulundurur.

ÖZEL GÖREVLER

ACİL DURUMLAR

Gemideki acil durumlarda verilen görevi yapar .

ACİL DURUMLARA HAZIRLIK

Röle talim prosedüründeki yerini alır.

EMNİYET VE ÖNLEMLER EĞİTİMİ

Şirketçe organize edilen eğitim kurslarına kursiyer olarak katılır

YAĞCI

Rapor edeceği makam: MAKİNE LOSTROMOSU

GENEL İŞLEV

Kendisine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olan makine personelidir. Makinede yapılan tüm işlerde amirleri tarafından görevlendirilir.

SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

Makine ve kazanlara ait gerekli temizlik işlerini yapar.

Tamir işlerinin sonunda takımları toplar, siler ve yerlerine koyar.

İkinci Mühendis ve Makine Lostromosu tarafından gösterilen makine işlerini yapar.

Sintine ve tanklar hariç, makine dairesini boyar.

Kazanların ve süzgeçlerin temizlik işleri, hava fanı ile makine malzeme dairelerinin temizliğini yapar.

Limanda boya, raspa temizlik ve parlatma işlerini yapar.

RAPORLAMA

Verilen tüm görevleri yerine getirir. İşleyişi hakkında Makine Lostromosuna rapor eder.

YEDEK PARÇA

Gemideki mağazaları ve atölyeleri temiz tutar, buradaki yedek parça, malzeme ve tezgâhları muntazam bir halde bulundurur.

ÖZEL GÖREVLER

ACİL DURUMLAR

Gemideki acil durumlarda verilen görevi yapar .

ACİL DURUMLARA HAZIRLIK

Röle talim prosedüründeki yerini alır.

EMNİYET VE ÖNLEMLER EĞİTİMİ

Şirketçe organize edilen eğitim kurslarına kursiyer olarak katılır

KUMANYA PERSONELİ

AŞÇIBAŞI

Rapor edeceği makam: İKİNCİ KAPTAN

GENEL İŞLEVİ

Gemideki personelin yemeğini ve ekmeğini yapar, kuzineden sorumlu kamara personelidir.

SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

İkinci Kaptanın emrinde mutfağın işletilmesinden sorumludur.

Hazırlanmış yemek listesine göre gerekli malzemeyi teslim alır. Talep edildiğinde yemek listesinin hazırlanmasına yardım eder.

Temizlik kurallarına uygun olarak yemek pişirir ve israfa meydan vermeden dağıtımını yapar.

Erzakın taşınması, temizlenmesi, pişirilmesi, servise hazırlanması ve dağıtımından sorumludur.

Sabah, öğle ve akşam yemeklerini ilan edilen saatlerde servise sunar.

Buzdolaplarının temizlenmesi ve süpürülmesi ile defrost edilmesini yapar.

Meyve ve sebzelerin çürümemesi için gereken özel dikkati gösterir.

Kirli mutfak eşya ve takımlarının temizleri ile değiştirilmesinden sorumludur.

Mutfak ve civarının temizliğinde çöp ve döküntülerin atılmasından, haşaratın imhasından, mutfak eşya ve takımlarının emniyetli ve çalışabilir durumda bulunmasından sorumludur.

İkinci Kaptana gerekli ihtiyaçlarını bildirmekle sorumludur.

Bütün mutfak alet ve takımlarının temizliklerini sağlar.

RAPORLAMA

İkinci Kaptana gerekli tamirleri ve ihtiyaçlarını rapor eder.

YEDEK PARÇA

Her türlü mutfak malzemelerinin muhafazasından sorumludur.

ÖZEL GÖREVLER

ACİL DURUMLAR

Gemideki acil durumlarda verilen görevi yapar .

ACİL DURUMLARA HAZIRLIK

Röle talim prosedüründeki yerini alır.

EMNİYET VE ÖNLEMLER EĞİTİMİ

Şirketçe organize edilen eğitim kurslarına kursiyer olarak katılır

KAMAROT

Rapor edeceği makam: AHÇIBAŞI

GENEL İŞLEVİ

Sabah, öğle ve akşam yemeği servisi yapar, bulaşıkları yıkar. Gemi mutfağı ve salonlarının temizliği ile ilgilenen personeldir.

SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

Yemek saatlerinde yemek listesine göre hazırlanmış yemekleri zabıtan ve personel salonuna taşır ve hizmet eder.

Salon buzdolaplarının temizliği ve defrost edilmesinden, salonun, yemek takımlarının temizliğinden, temizlik aletlerinin emniyetinden ve saklanmasından, her yemekten sonra salonun toplanmasından ve düzenlenmesinden sorumludur.

Salon için lüzumlu eşya ve çamaşır takımlarının temizleri ile değiştirilmesinden sorumludurlar.

Demirbaş malzeme ve aletlerinin gemiye alınması ve gerekli yerlere taşınmasına yardım eder.

Lumbuz camları ve çerçevelerin, metal ve ağaç işlerinin temizlik ve parlatılması ile, kamara bölümündeki her nevi yağ v.s. lekelerin temizlenmesinden sorumludurlar.

Bütün gemi zabıtan kamaraları, gemi ofisi, gemi zabıtan ve personel koridorları ve ona bağlı kısımların temizliği ve bakımından sorumludurlar.

Gemi revirinin temizliğinden sorumludurlar.

Gemiye ait temiz çamaşırları kirlileri ile değiştirilmesini sağlar.

RAPORLAMA

Aşçıbaşına gerekli tamirleri ve ihtiyaçlarını rapor eder.

YEDEK PARÇA

Her türlü mutfak malzemelerinin muhafazasından sorumludur.

ÖZEL GÖREVLER

ACİL DURUMLAR

Gemideki acil durumlarda verilen görevi yapar.

ACİL DURUMLARA HAZIRLIK

Röle talim prosedüründeki yerini alır.

EMNİYET VE ÖNLEMLER EĞİTİMİ

Şirketçe organize edilen eğitim kurslarına kursiyer olarak katılır

YOLCU KAMAROTU

Rapor edeceği makam: AHÇIBAŞI

GENEL İŞLEVİ

Yolculara sabah, öğle ve akşam yemeği servisi yapar, bulaşıkları yıkar. Gemi mutfağı ve yolcu salonlarının temizliği ile ilgilenen personeldir.

SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

Yemek saatlerinde yemek listesine göre hazırlanmış yemekleri yolcu salonuna taşır ve hizmet eder.

Salon buzdolaplarının temizliği ve defrost edilmesinden, salonun, yemek takımlarının temizliğinden, temizlik aletlerinin emniyetinden ve saklanmasından, her yemekten sonra salonun toplanmasından ve düzenlenmesinden sorumludur.

Salon için lüzumlu eşya ve çamaşır takımlarının temizleri ile değiştirilmesinden sorumludurlar.

Demirbaş malzeme ve aletlerinin gemiye alınması ve gerekli yerlere taşınmasına yardım eder.

Lumbuz camları ve çerçevelerin, metal ve ağaç işlerinin temizlik ve parlatılması ile kamara bölümündeki her nevi yağ v.s. lekelerin temizlenmesinden sorumludurlar.

Bütün gemi yolcu kamaraları, gemi ofisi ve yolcu koridorları ve ona bağlı kısımların temizliği ve bakımından sorumludurlar.

Gemi revirinin temizliğinden sorumludurlar.

Gemiye ait temiz çamaşırları kirlileri ile değiştirilmesini sağlar.

RAPORLAMA

Aşçıbaşına gerekli tamirleri ve ihtiyaçlarını rapor eder.

YEDEK PARÇA

Her türlü mutfak malzemelerinin muhafazasından sorumludur.

ÖZEL GÖREVLER

ACİL DURUMLAR

Gemideki acil durumlarda verilen görevi yapar.

ACİL DURUMLARA HAZIRLIK

Röle talim prosedüründeki yerini alır.

EMNİYET VE ÖNLEMLER EĞİTİMİ

Şirketçe organize edilen eğitim kurslarına kursiyer olarak katılır

STAJER

Rapor edeceği makam: GV. STAJERİ:2.KAPTAN / MKN. STAJERİ:2MÜHENDİS

GENEL İŞLEVİ

Bölümü ile ilgili işlerde bölüm amirlerinin direktiflerini gerçekleştirir.

SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

İkinci Kaptanın/2. Müh talimatları doğrultusunda verilen görevleri yerine getirmek. Geminin genel kural ve talimatlarına uymak. Okul tarafından verilen staj defterlerini düzenli olarak doldurmak. Staj sonundan staj defterini kaptana onaylatmak ve bir kopyasını 2.kaptana teslim etmek.

RAPORLAMA

Bölüm amirleri.

YEDEK PARÇA

Yok.

ÖZEL GÖREVLER

ACİL DURUMLAR

Gemideki acil durumlarda verilen görevi yapar.

ACİL DURUMLARA HAZIRLIK

Röle talim prosedüründeki yerini alır.

EMNİYET VE ÖNLEMLER EĞİTİMİ

Şirketçe organize edilen eğitim kurslarına kursiyer olarak katılır

GEMİ EMNİYET KOMİTESİ

Rapor edeceği makam: ATANMIŞ KİŞİ

GENEL İŞLEVİ

Periyodik olarak toplanarak, gemideki emniyet komitesinin düzenli olarak çalışmasını sağlamaktır.

SORUMLULUKLAR VE GÖREVLERİ

Gemi emniyet komitesinin görev ve sorumluklarında anlatılmıştır.