DENİZ HUKUKU VE ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ

1.    Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78) gereği, 400 GRT’ dan büyük yük gemileri için makine daireleri sintinelerinde oluşan kirlenmeyi önlemek üzere EK-I uyarınca bulunması gereken aşağıdaki maddelerden hangisine gerek yoktur? 
A)    IOPP sertifikası
B)    Petrol kayıt kitapçığı
C)    Balastın denize verilmesinin güverteden durdurulması
D)    Petrol atıklarını toplama tankı
E)    Sintine separatörü

2. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-II’ sinde belirtilen kurallar hangi tip gemilere uygulanır?
A) Tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır.  Tonaj sınırı yoktur.
B)    150 GRT’ dan büyük ve tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır. 
C)    250 GRT’ dan büyük ve tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır. 
D)    350 GRT’ dan büyük ve tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır. 
E)    400 GRT’ dan büyük ve tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır. 

3.    Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-III’ ü, ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerin listesini ve bu zararlı maddelerle deniz kirlenmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsamaktadır.  EK-III’ de belirtilen zararlı maddeleri yükleme ve boşaltma niyetinde olan gemi kaptanı veya armatörü, yükleme veya boşaltma işlemine başlamadan asgari kaç saat önce bu niyetini ilgili liman yetkilisine bildirmek zorundadır?
A)    6 
B)    12
C)    18
D)    24
E)    48

4.    Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-IV’ ünde belirtilen gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) ilgili denizlerin kirlenmesini önleyici kurallar, aşağıda belirtilen gemilere uygulanmaz?
A)    200 GRT ’ un altında 10 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler
B)    250 GRT ’ un altında 15 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler
C)    300 GRT ’ un altında 20 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler
D)    350 GRT ’ un altında 25 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler
E)    400 GRT ’ un altında 30 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

5.    Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-V’ de belirtilen gemilerden atılan çöpler ile ilgili kurallar kapsamında denize atılması kesinlikle yasak olan madde aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Gıda atıkları
B)    Yüzebilecek olan istif gereçleri
C)    Ambalaj malzemeleri
D)    Sentetik halatlar
E)    Madeni şişeler 

6.    Plastik atıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)    Plastik atıklar Özel Bölgeler içinde atılmalıdır
B)    Plastik atıklar gemilerde az olduğundan uygun bir yerde atılabilir
C)    Prensip olarak gemide insinetörde yakılır
D)    Köpük stiren plastik atık olarak kabul edilmez
E)    Plastik atıklar mutfak atıkları içinde yer alır

7.    MARPOL 73/78 gereği gemilerden çıkan pis sularla denizlerin kirlenmesi önlemek amacıyla ÖZEL ALAN olarak ilan edilmiş denizler aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Karadeniz, Baltık
B)    Kızıl Deniz, Karadeniz
C)    Akdeniz, Karadeniz
D)    Basra Körfezi, Karadeniz
E)    Henüz özel alanlar belirlenmemiştir

8.    Bir işlemin kirlenmeye sebep olmasını engelleyecek en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir.
A)    Böyle bir işlem için hazırlanmış kontrol listesi
B)    Çalıştırma el kitabı
C)    Yeterli sayıda yardımcı personel
D)    İşlemin yetenekli bir zabitin gözetiminde yapılması
E)    Tayfanın işlem ile ilgili tecrübesi

9.    Aşağıdakilerden hangisi yağ kirliliği temizleme metotlarından olup yağın tekrar toplanamaması durumunda kullanılması belli bir izin gerektiren bir yöntemdir?
A)    Kepçe kova ve benzeri bir metotla yağın temizlenme çabası
B)    Emici keçelerle geri toplama metodu
C)    Yağın kenarına şamandıralar yerleştirme
D)    Yağ ıslah ediciler kullanarak temizleme metodu
E)    Yağ döküntüsünün çevresine su sıkmak

10.    Aşağıdakilerden hangisi “hukuken gemide bulunması gereken belgeler”den (Borda veya Gemi Evrakı) biri değildir?
A)    Gemi Tastiknamesi veya Bayrak Şahadetnamesi
B)    Manifesto
C)    Gemi Sicili
D)    Yola ve Denize Elverişlilik Belgeleri
E)    Gemi Jurnali

11.    Aşağıdakilerin hangisi TTK.md.851/1’e göre gemi sicil kaydının terkini (silinmesi) için şart değildir?
A)    Malikin talebi        
B)    Kurtarılamayacak şekilde batması
C)    Tamir kabul etmez hale gelmesi
D)    Türk Bayrağını çekme hakkını kaybetmesi
E)    Navlun getirecek surette yolcu veya yük taşıma kabiliyetini zayi etmesi (kaybetmesi)

12.    50-500 rusum tonilato arasındaki gemilerin “Denize Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir?
A)    Liman Başkanlıkları
B)    Marmara Bölge Müdürlüğü sörvey kurulu
C)    Bölge Müdürlükleri Sörvey kurulları
D)    Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları
E)    Devlet Denetleme Kurulu

13.    50-500 rusum tonilato arasındaki gemilerin “Yola Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir?
A)    Marmara Bölge Müdürlüğü sörvey kurulu
B)    Liman Başkanlıkları
C)    Bölge Müdürlükleri Sörvey kurulları
D)    Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları
E)    Devlet Denetleme Kurulu

14.    Yola elverişlilik belgesinin geçerlik süresi ne kadardır?
A)    Bir yıl
B)    Seferlik
C)    Altı ay
D)    Denize elverişlilik belgesinin geçerlik süresi kadar
E)    Klass sörveyi tarihine kadar

15.    Gemide görevinize başladığınızda, kendi işinizi her ne kadar iyi yaparsanız yapın, ast ve üstlerinizle saygı ve sevgiye dayalı iyi ve uygar ilişkiler içinde olmak için çaba göstermenize rağmen, bazen insanlar arasındaki iletişim zorlukları veya engelleri, hayatı ve çalışma ortamını, bizim için zor ve sıkıcı hale getirebilir. İyi insan ilişkileri çok basit formüllerle kolayca açıklanmasa da, aşağıdakilerden hangisi, başkalarını daha iyi anlamamıza ve kendimizi iyi anlatmamıza yardımcı olur? 
A)    Onlar hakkında başkalarından bilgi toplamak, kendimizi kurnazca ve açık vermeden ifade etmek.
B)    Onları dinlemek ve kendimizi onların yerine koyarak düşünmek, böylelikle onları daha iyi anlamaya çalışmak. Kendimizi açık ve anlaşılır şekilde ifade etmek
C)    Onlarla mümkün olduğunca mesafe koyarak sorunlardan uzak durmak. Gerekirse kendimizi yazılı olarak ifade etmek
D)    Onlarla çok samimi olarak kendimizi sevdirmek. Sohbet ortamında kendimizi şakalaşarak ve eğlenceli bir şekilde ifade etmek
E)    Ne yaparsak yapalım, kimseye fazla güvenilmeyeceğini peşinen kabul ederek, onların anlattıklarına inanmayıp zamana bırakmak. Kendimizi onların güvenini kazanacak şekilde göstermek için onların hoşuna gidecek şekilde anlatmak

16.    Güvenlik Yönetimi Sisteminin kurulması, etkin uygulanması ve gelişimi belirli şartlara bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A)    Üst yönetimin ciddi taahhüdü
B)    Uygun kaynakların sağlanması
C)    Şirket filosundaki gemi sayısının yeterliliği
D)    Deniz ve kara personelinin ortak katılımı
E)    Gerçekçi zamanlama ve planlama

17.    Hangisi ISM Kod’un hedeflerinden değildir?
A)    Denizde güvenliğin sağlanması
B)    İnsan yaralanmaları ve ölümlerin önlenmesi
C)    Denizcilikle ilgili teknolojilerin geliştirilmesi
D)    Çevreye, özellikle de denizlere verilecek zararlardan kaçınılması
E)    Mülkiyete (yüke, gemiye ve kıyılara) gelecek zararların önlenmesidir

18.    ISM Kod gereği olarak şirket (donatan) gemilerini, ulusal ve uluslar arası kurallara uygun yeterlikte, gerekli sertifikalara sahip ve ................... gemi çalışanları donatmalıdır. Noktalı yerlere uygun olanı bulun. 
A)    Eğitimli
B)    Çalışkan
C)    Bayrak devletinin vatandaşı olan
D)    Sağlıklı
E)    Sabıkasız

19.    Aşağıdakilerden hangisi kalitenin tanımı olabilir?
A)    Çok kıymetlilik ve pahalı olmak
B)    Kullanıma ve amaca uygunluk
C)    Kontrol altında tutulmak
D)    Üreticiye ve işyerine uygunluk
E)    Nitelikte belirsizlik

20.    Kalite güvencesi sistemi ile kalite kontrol arasında ne ilişki vardır?
A)    Her ikisi de aynıdır
B)    Kalite kontrol kalite güvencesini de kapsar
C)    Kalite kontrol nihahi ürünle, kalite güvence ise üretimin tüm aşamalarıyla ilgilenir
D)    Her ikisi de ISO 9000 sistemlerinin farklı isimleridir
E)    Kalite güvence hizmet, kalite kontrol ise üretim sektöründe kullanılır